WETTELIJKE BEPALINGEN - ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden website

Toegang tot deze website (Alfaromeo.be) houdt de aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden in. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik en naar eigen goeddunken door Stellantis Europe S.p.A (hierna ‘Stellantis’ genoemd) worden geüpdatet en/of gewijzigd zonder dat de gebruikers hiervan vooraf in kennis moeten worden gesteld.


Toegang tot de website en gebruik van de inhoud

Stellantis aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft toegang door gebruikers tot deze Website of gebruik door hen van de inhoud van de Website.


Inhoud van de Website

Alle inhoud van de Website (nieuws, foto’s, video’s, audio, tekens, logo’s, domeinnamen, softwareapplicaties, grafische layout, technische documentatie en handleidingen enz.) en de rechten erop zijn voorbehouden. Daarom kan zulke inhoud alleen worden geraadpleegd voor persoonlijke informatie, waarbij elk ander gebruik uitdrukkelijk verboden is zonder de voora Stellantis ande schriftelijke toestemming van Stellantis.

Hoewel de informatie op deze website met alle mogelijke zorg werd samengesteld en weergegeven, wordt geen garantie gegeven omtrent de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of het mogelijke gebruik ervan door gebruikers; Stellantis aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in deze informatie.

Sommige pagina’s van de Website bevatten informatie over toekomstige plannen en bedoelingen die worden beschreven met termen zoals "verwachten", "schatten", "voorzien", "voorstellen" en "plannen". Zulke verklaringen houden door hun aard geen verbintenis in van Stellantis, dat daarom geen aansprakelijkheid aanvaardt wat betreft de uitvoering ervan.


Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle inhoud van de Website - waaronder de op de Website vermelde of weergegeven merken, met producten op de Website gerelateerde designs en octrooien - valt onder het auteursrecht en de andere toepasselijke regels inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en mag daarom, volledig noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt zonder de voora Stellantis ande schriftelijke toestemming van Stellantis of de houders van de rechten.


Producten en prijzen

De informatie en afbeeldingen - waaronder kleuren van producten - van uitrusting, exterieur, prestaties, afmetingen en gewicht, prijzen, brandstofverbruik, bedrijfskosten enz. betreffende producten op de Website worden voortdurend geüpdatet en kunnen accessoires en opties beschrijven die niet tot de standaarduitrusting behoren. Deze gegevens mogen daarom alleen worden beschouwd bij benadering en kunnen fouten en onnauwkeurigheden bevatten.

Stellantis mag op elk ogenblik en naar eigen goeddunken structurele of vormwijzigingen aan de op de Website beschreven voertuigen aanbrengen, of aan de voertuigkleuren of standaarduitrusting.

De op de Website opgegeven prijzen zijn niet bindend omdat ze door Stellantis louter worden opgegeven als richtprijzen voor de verdelers.

Stellantis nodigt daarom gebruikers uit om contact op te nemen met hun verdeler voor de recentste specificaties over producten en prijzen op de Website.


Aansprakelijkheid

Stellantis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie en verklaringen op de Websitepagina’s. Ze bevatten in het bijzonder geen impliciete beloftes of garanties wat betreft de samenstelling, geschiktheid voor een bepaald doel van producten of de niet schending door de Producten van wetten of octrooien. Er kunnen links naar andere dealersites op de Website staan. Stellantis heeft daarom geen invloed op de configuratie, beschikbaarheid, toegankelijkheid en inhoud van pagina’s die met de Website zijn verbonden via links, en biedt geen garantie voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van daarin vermelde informatie.

Stellantis kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, waaronder winstderving, die het gevolg is van het gebruiken of niet kunnen gebruiken van de Website en de inhoud ervan, of van sites die er rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn gekoppeld, evenals fouten of weglatingen.


Intellectuele eigendom van derden

Deze website wordt beheerd door Stellantis. Stellantis respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Sommige materiaal op deze Website mag zonder de toestemming van Stellantis worden gepubliceerd en op de Website ter beschikking worden gesteld door derden. De policy van Stellantis staat niet toe dat materiaal dat een inbreuk vormt op de rechten van derden op de Website blijft staan, en de accounts van gebruikers die een inbreuk vormen op deze rechten zullen worden gewist zodra Stellantis op de hoogte is van de inbreuk.

Wanneer een gebruiker vindt dat materiaal op de Website een inbreuk is op zijn rechten, moet die gebruiker Stellantis hiervan in kennis stellen met vermelding van de volgende informatie

i. identificatie van het geschonden recht of, in geval van meerdere inbreuken, een lijst van alle geïdentificeerde inbreuken;

ii. identificatie van het materiaal op de Website dat een inbreuk vormt op de bovenstaande rechten waarvan hij of zij vraagt dat het wordt verwijderd of buiten werking wordt gesteld, vergezeld van informatie aan de hand waarvan Stellantis het voorwerp van de inbreuk(en) kan identificeren;

iii. de contactgegevens van de eigenaar van de rechten waarop een inbreuk werd gepleegd, waaronder adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mail;

iv. een verklaring met de vermelding dat de eigenaar van de rechten zijn agenten of zijn wettelijke vertegenwoordigers geen toestemming heeft gegeven om het materiaal in kwestie te gebruiken;

v. een verklaring met de vermelding dat de aan Stellantis bezorgde informatie correct is en, in de wetenschap dat strafrechtelijke straffen mogelijk zijn in geval van een valse verklaring, dat ze in het bezit zijn van toestemming om in naam van de eigenaar van de geschonden rechten te handelen;

vi. een echte of elektronische handtekening van de persoon die de toestemming heeft gekregen om te handelen in naam van de eigenaar van de geschonden rechten.

Het bovenstaande moet per aangetekende brief naar het volgende adres worden gestuurd:


Stellantis Europe S.p.A.

Corso Agnelli, 200

10135 Turijn


Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Onverminderd andere rechten van gebruikers krachtens andere nationale of internationale wetten, vallen deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website onder de Italiaanse wetgeving en worden ze in overeenstemming met die wetgeving geïnterpreteerd (uitgezonderd voor de regels inzake wettelijke conflicten), inclusief geschillen over het bestaan, de geldigheid en de afdwingbaarheid van deze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten die ernaar verwijzen.

Binnen bovenstaande bepalingen is de rechtbank bevoegd voor geschillen over deze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten die ernaar verwijzen de rechtbank van Turijn.